Klagomålshantering

Har du klagomål på förmedlaren kan du framföra dessa till klagomålsansvarig hos Länsförsäkringar Skåne, Jan Stensson, genom att ringa 042-633 80 05 eller att skicka e-post. Klagomål handläggs skyndsamt och om ett klagomålet inte tillmötesgås, ska du få en motivering till detta. Du kan få vägledning hos Konsumenternas försäkringsbyråKonsumenternas Bank- och Finansbyrå, eller hos din kommunala konsumentvägledare, som du kan hitta på Hallå Konsument.

Länsförsäkringar Skåne, till vilken försäkringsförmedlaren är anknuten, är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar dig som kund, en försäkringsgivare eller någon som kan härleda sin rätt från dig till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt god försäkringsförmedlarsed med mera i 5 kap 4 § i försäkringsförmedlingslagen.

Med god försäkringsdistributionssed menas bland annat att försäkringsförmedlaren ska anpassa sin rådgivning efter dina önskemål och ditt behov samt rekommendera lösningar som är lämpliga för just dig. Om du är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet ska förmedlaren avråda dig från att vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till dina behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Vill du göra anspråk på skadestånd ska du underrätta förmedlaren eller Länsförsäkringar Skåne om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att skada har uppkommit.